SUPUS INNSPILL TIL SAK 06/16 GRUVEDRIFT I NUSSIR OG GUMPENJUNNI

Sametingets ungdomspolitiske utvalg støtter innstillingen fra Sametingsrådet, og ønsker å understreke vårt ansvar for å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner.

I dagens samfunn ser vi at samiske interesser og samiske næringer ofte må vike for økonomiske interesser som hovedsakelig begunstiger majoritetsbefolkningen. Dette svekker mulighetene for dagens barn og ungdom til å utøve sin kultur.

I denne saken vil tillatelse til gruvedrift ha meget store konsekvenser for reinbeitedistriktene i området. Reindriftsnæringen er essensiell i bevaringen og utviklingen av samisk språk og kultur. En forverrelse av driftsgrunnlaget for reinbeitenæringen vil ikke bare gå utover de enkelte reindriftsutøverne, det vil også gå utover barn og ungdom i næringen. Verdien av kulturarenaen og livsgrunnlaget reindriften er og vil kunne være i fremtiden er uvurderlig.

Det planlagte inngrepet vil ikke kun være ødeleggende for reindriftsnæringen, det vil også påvirke livet i naturen. De endelige miljøkonsekvensene av sjødeponi i den nasjonale laksefjorden Riehpovuotna/Repparfjorden, er usikre. Ved såpass store inngrep er det ikke utenkelig at man på lang sikt vil se negative virkninger vi ikke hadde forutsett. Vi mener at dagens generasjon voksne ikke skal gamble med naturen, herunder dagens ungdoms livsgrunnlag.

I tillegg er gruvedriften et kortsiktig tiltak som ikke gir forutsigbare arbeidsplasser. Et godt eksempel på dette er Sydvaranger gruves konkurs og masseoppsigelse, og de konsekvensene det har for samfunnet rundt. Befolkningen i nord er eksperter i å høste rikdommene i den sårbare arktiske naturen på en langsiktig og miljøvennlig måte. Gruvedriften er planlagt i et område hvor naturen allerede utnyttes på en bærekraftig måte.

Sametingets ungdomspolitiske utvalg har tidligere uttalt at gruvedrift må skje på rettighetshavernes og Sametingets premisser, og at ingen gruvedrift som ødelegger for samiske næringer bør forekomme. Dette står utvalget fremdeles ved. I tillegg vil vi fremheve verdien av naturen i seg selv, som livsgrunnlag og som kulturutøvelsesområde. Utvikling defineres ofte ulikt av mineralselskap og urfolk. Sametingets ungdomspolitiske utvalg ønsker en bærekraftig utvikling, både når det gjelder språk, kultur og natur. Det betyr at vi sier nei til gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni.

Med vennlig hilsen
Sametingets ungdomspolitiske utvalg

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

SUPUs innspill til sak 7/16: Fremtidige prosesser for tilpasning av reintall

Sametingets ungdomspolitiske utvalg ønsker her å komme med innspill til saken om reintallstilpasning. Vi er enige i sametingsrådets innstilling, men ønsker å kommentere ytterligere noen faktorer i saken.

Sametingets ungdomspolitiske utvalg er opptatt av bærekraftighet på alle nivå. Det er viktig å sikre et stabilt og godt beitegrunnlag, samtidig som reindrift som næring og levevei er bærekraftig inn i nye generasjoner i fremtiden.

Konflikt i synet på hva reindrifta er og skal være, kan føre til misforståelser, myter og splittelser. Vi ber om at det blir husket på at reindrift er så mye mer enn en inntektskilde; det er et liv og en identitet i seg selv. Med det i tankene er det naturlig at store følelser er i omløp, også blant barn og unge som enda ikke har startet sin yrkesaktive karriere (i økonomisk forstand). Vi mener at konsekvensutredninger og evalueringer må ta hensyn til barn og ungdoms helse, både psykisk og fysisk. Vi ber også om at utfordringer som rovdyrøkning og klimaendringsskapte beiteforandringer (frossen mark) tas hensyn til i evalueringen/utredning. Disse to faktorene, i tillegg til arealinnskrenkinger og lønnsomhetsutfordringer, er i denne saken betydelige problemer som reineiere ikke er ansvarlige for og ikke skal måtte bli straffet for, slik de må etter dagens ordning.

Hvis reintallsreduksjonen fører til at enkelt ser seg nødt til å avvikle driften, må det gis en avviklingsstøtte som er betydelig større enn dagens. En avviklingsstøtte bør også tilbys ungdom som ser seg nødt til å avbryte en påbegynt etableringsfase.

Det er naturlig at tvang virker dårlig og gir mislykkede virkninger, særlig i saker der man føler at man er misforstått og urettferdig behandlet. Dette kan resultere i at utsatte reineiere setter seg mot tiltak og prosesser av prinsipp. Reineiere selv er de som kjenner sin situasjon best. Fremtidige prosesser for reintallsreduksjon må skje på reindriftas egne premisser. En prosess der reineiere sammen med Sametinget blir gitt reell makt vil derfor etter vår mening være den beste mulige løsning for alle parter. I praksis vil dette bety selvbestemmelse.

Med vennlig hilsen
Sametingets ungdomspolitiske utvalg

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ođđa SUPU / Nytt SUPU

Ođđa SáNuL válljejuvvui ođđajagemánus, ja mis leat sihke boares ja ođđa lahtut. Nugo diibma ge, mii galgat geavahit Instagramma ovdanbuktit ođđa lávdegotti, nu ahte čuovu min doppe oainnažit ođđa muđuid! Min namma lea saemiedigkien_noerh!

Etter årsskiftet ble et nytt SUPU valgt, med et par nye ansikter. Som i forrige periode vil vi bruke Instagram for å presentere oss selv, så følg med der for å bli kjent med oss. Vi heter saemiedigkien_noerh.

Bloggen til SUPU har ligget død lenge, siden vi i forrige periode prioriterte andre medier. På vårt andre møte i april bestemte vi oss derimot for å begynne å bruke bloggen igjen. Jeg vil snart legge ut våre innlegg vi sendte til komité og plenum i mars.

SáNuLa blogga ii leat geavahuvvon guhkes áigái, go mii mearrideimmet geavahit eará sosiála mediaid. Muhto dál cuoŋumánus mii leat mearridan fas bloggegoahtit. Dan dihte mon almmuhan min cealkámušaid njukčamánu dievasčoahkkimii dás dál fárgga.

Det nye SUPU består av / ođđa SáNuL lea: 

Jođiheaddji/leder: Ánná Káisá Partapuoli
Lahtut/medlemmer:
Ánde Trosten, Maja Fjällstrøm, Ida Ristiinná Hætta Ophaug, Jon Christer Mudenia
Várrelahtut/varaer:
Marion Aslaksen Ravna, Ulrika Snowdon, Ronja Larsen, Henrik Kristian Atle Olsen, Malene Eriksen.

Husk at vi også har snapchat: noerehdiggi. Følg oss der også!
Muitte ahte mis lea snapchata: noerehdiggi. Čuovu min doppe nai!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Språksaken på 1-2-3

Ikke helt orket å lese hele kronikken? Her har vi laget en kort, konkret oversikt over språksaken.

HVA
Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) vil dubbe populære filmer og serier til samisk, i første omgang for barn. I tillegg vil vi oversette populær ungdomslitteratur til samisk.

HVORFOR
Det overordnede ønsket er å bevare språket vårt. Et minoritetsspråk står selvfølgelig under stort press fra majoritetsspråket, og vi er redde for å miste en del av vårt språks nyanserte ordforråd og særegne grammatikk. Det handler også om å løfte språkets verdi.
Som et ledd i det ønsker vi å innføre nye domener som bruksområde for språket. Vi vil at barn og unge kan få høre og se språket sitt i dagliglivet, mens de har det gøy, på arenaer de faktisk bruker. Med språklig sterke oversettere vil det løfte dagligspråket, og lesemengdetrening vil gjøre oss til bedre samisk-skrivere.

HVA MED DE SOM IKKE KAN SAMISK
De få samisktalerne våre er gull verdt. Det er vi, barn og unge, som skal bære språket videre i fremtiden. Derfor synes vi at man må ta vare på de samisktalerne man har, i tillegg til å lære opp andre. Når det er sagt, vil også samiskspråklige filmer og bøker fungere utmerket som lærestoff.

KOSTNADER
Ja, det kommer til å koste noe både å dubbe og oversette, men ville det ikke vært et større tap å miste språket sitt?
Vi håper på et samarbeid fra flere hold. Samisk er jo sånn sett et praktisk språk som også innbyr til samarbeid over landegrenser.

HVA MED ANNEN SAMISK LITTERATUR
Samisk litteratur er en kulturskatt, men fremstår som liten og med smal sjangerbredde. Ungdom og barn er ofte slik at de vil lese det de andre leser, og se det de andre ser, det som er ”kult” for tiden. Tenk å kunne få vært med i fellesskapet, men på sitt eget språk!

HVORDAN ER FRAMTIDSUTSIKTENE?
Vi i Noereh og SUPU har sendt brev til en rekke filmdistributører i både Norge og Sverige. Kronikken vår er også blitt lagt merke til av flere. Dette med bokoversetting og filmdubbing er en sak som har blitt tatt opp en rekke ganger de siste årene, og vi aner en fremgang og en forståelse for saken. Men, vi kan ikke gjøre noe alene, og venter nå på handling fra politikerne og filmdistributørene. Tiden er inne!

mumin

Mumi på samisk var en suksess!

Spørsmål? Ta kontakt med oss!

Gáddjot gielamet! – La oss redde språket vårt!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kronikk på norsk

KRONIKK: LA OSS REDDE SPRÅKET VÅRT!

Sametingets ungdomspolitiske utvalg og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh står sammen om ønsket av mer samisk film og litteratur. Vi vil dubbe populære filmer og serier til samisk, da særlig for barn, og vi vil oversette toppselgende bøker og tegneserier til samisk. Vi vil innføre et nytt domene som bruksområde for samiske språk. Ungdom trenger språket på arenaer de faktisk bruker.

Det handler om å ta vare på språket vårt, og å ta vare på de få samisktalerne vi har. Vi som samiskspråklig ungdom har inntrykk av at språket norvagiseres mer og mer. Samiske medier har satt søkelyset på at samiske ungdommer velger å lese og skrive på norsk i stedet for på samisk. Det er en skremmende utvikling at ungdom som seg imellom snakker samisk, automatisk velger norsk som skrivespråk, en lite ønsket utvikling som må snus.

Alle språk er under stadig forandring, men det betyr ikke at vi skal tillate oss et språklig forfall. Vi vil ikke sitte å se på at vi mister mer og mer av vårt språks særpreg. Språk under hardt press, kan fort miste avanserte og presise uttrykksformer, slik som at possessive suffikser blir sjeldnere brukt av dagens språkbærere, For å komme med et eksempel. Uttrykk som «gávdnat olggos» (å finne ut) ja «čohkket (iežat) vulos» (sett deg ned» er det mange som ikke stusser over lenger. Med et bredt utvalg av samiskspråklig litteratur kunne man bekjempet norvagiseringen blant ungdom. Vi trenger språklig sterke oversettere som kan hindre uttynning av språket.

Mange ungdom skriver ikke på samisk på for eksempel sosiale medier. Chat og SMS går på norsk. En unnskyldning har vært mangelen på samiske bokstaver, eller stresset med å ordne det. Vi har imidlertid inntrykk av at usikkerheten rundt samisk rettskriving kan gjøre at ungdom vegrer seg mot å skrive på sitt eget morsmål. Samisk rettskriving er etablert, den er ikke unaturlig eller vanskelig, men den er et sjeldent syn for ungdom. Vi tør å påstå mangel på mengdetrening gjør oss usikre på vårt eget språks rettskriving, og da skriver vi heller på et språk vi kan skrive på. Vi har inntrykk av at samisk ungdom leser de samiske bøkene kun i skolesammenheng. På fritiden går det på norsk.

I tillegg har vi på følelsen av at det nesten er tabu å ikke kunne god rettskriving på sitt eget språk. Skriver man på norsk på sosiale medier, er det ingen som stusser hvis det kommer noen skrivefeil nå og da. Hvis det alltid skal være perfekt ortografi og setningsstruktur på høyt nivå når man skriver på samisk, vil man fort være tilbake til den tid da samisk skriftspråk var forbeholdt et fåtall eksperter. Vi er fortsatt i en alfabetiseringsprosess med målsetting om at hele folket skal beherske skriftspråket med trygghet nok til å bruke det i hverdagen. Vi må derfor hver især huske, før vi kommenterer noen andres haltende skriftlige språkføring, at man alltid bør passe på at man ikke bidrar til å redusere språket til noe man kun kan bruke over kaffekoppen.

Det er selvfølgelig viktig at vi har samiske skribenter og en egen samisk litteratur. Samisk litteratur er en kulturskatt. Dette må likevel ikke innebære at samisk ungdom ikke skal få lov til å lese annen litteratur. Samisk litteratur er liten, og fremstår som følge av dette preget av smal sjangerbredde. Vi vil ikke alltid lese småromaner om samer i bygda, men få velge mellom Harry Potter, Fifty Shades of Grey, Hobbiten og Twilight, for å ta noen eksempler.

Samisk oversetting av litteratur og film vil gavne alle. Ikke bare vil det løfte språkets verdi, føre til bedre kjennskap til vårt skriftspråk, utvide ordforrådet og forhåpentligvis avnorvagisere språket litt. Det vil også være til nytte for alle som ønsker å lære språket, da det er en effektiv og morsom måte å lære på.

Vi er veldig positive til all synliggjøring av samisk språk, men vi må passe på å ikke la «dagens samiske ord» og lignende bli vår eneste kilde til språklig in-put. Det er mye fokus på samiskopplæring for samer som har mistet språket. Ofte kan det virke som samisktalende ungdom må klare seg selv etter å ha blitt uteksaminert fra eventuell samiskundervisning. Vi tror det er viktig å heie fram de som allerede snakker, i tillegg til å løfte andre opp.

Samiskspråklige filmer ser vi på som særlig viktig å lage for barn. Særlig utenfor samiske sentralområder er det ofte få samtalepartnere for samiskspråklige barn, og det kan være lett å miste språket. Film og lyd-bok på samisk tror vi er effektive læringsmiddel. Det er godt å kunne sitte å se på filmer som alle de andre barna også ser på. Samtidig er det på det språket man kan best. Tidligere har vi hatt suksessene Vulle Vuojáš (Donald Duck) og Mumi (Mummitrollet), som vi personlig kan si har vært veldig viktige elementer i vår barndom. Samisk versjon av Mumi burde være tilgjengelig på nett.

For oss handler det også om å løfte språkets verdi. Man må utvide horisonten når det gjelder det samiske språkets bruksområder. Når filmer med millionbudsjett produseres, men man ikke har økonomi til å dubbe til samisk, det er da man blir sittende og lure på hvorfor språket vårt ikke er godt nok. Debatten om filmdubbing og bokoversetting er ikke ny i samiske samfunn. Flere har tatt opp ideen. Hvorfor blir det da aldri noe av?

Vi har fått inntrykk av at hvis noe skal oversettes til samisk, må det enten lages av en same, eller være sakspapirer. Ja, det er en prinsippsak at sakspapirene skal være på samisk også, og det er helt nødvendig for politikerne å få den språkhjelpen som samiskspråklige sakspapirer er, for å kunne bruke samisk språk med flyt fra talerstolen. Også det politiske språket har blitt forsømt under fornorskningstiden. Behovet for tospråklige sakspapirer må ikke redusere summen man har til oversetting av litteratur som er relevant for en større målgruppe. Vanlige folk, f.eks. ungdom som trenger språket sitt, sitter ikke hjemme og leser sakspapirer. De sitter hjemme og leser Game of Thrones. Foreløpig på norsk.

Vi vil at samisk sal være et levende språk med alle dets særpreg, med mangfold og nyanser i ordforrådet og velutviklet grammatikk. Dagligspråket, ikke bare blant ungdom, men blant flere og flere, farges mer og mer av norsk. Mange tenker ikke engang over hvor norvagisert språket er. Mange samiskspråklige bruker heller norsk enn samisk, gjerne av høflighet mot tilstedeværende som selv ikke snakker eller forstår samisk. Dette er også en farlig utvikling, for mennesket er av en slik natur at man ikke gidder å lære noe man ikke har bruk for.

Hvem skal bruke og løfte språket hvis vi ikke selv gjør det? Det er dagens samiskspråklige ungdom som skal forme det samiske språket i fremtiden, og det er nå vi kan formes. Det nytter ikke med kosetiltak for å gjenreise språket; her kreves det innsats og bevissthet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kronihke åarjelsaemiengïelesne

KRONIHKE

Saemiedigkien noerepolitihkeles moenehtse jïh saemien noeresiebrie Noereh! leah ektesne vaajtelimmien bïjre vielie saemien filmi jïh lidteratuvri bïjre. Mijjieh sïjhtebe lyjhkedihks filmh jïh seerijh dubbadidh saemien gïelese, jïh joekoen maanide, jïh mijjieh sïjhtebe gærjah jïh guvvieraajroeh mejtie jeenjesh åestieh, saemiengielese jarkoestidh. Mijjieh sïjhtebe aktem orre domenem sjïehtesjidh goh åtnoesuerkie saemien gïelide. Noerh gïelem daarpesjieh dejnie sijjine dah raaktan nuhtjieh.

Aamhtese lea vaarjelimmien bïjre mijjen gïeleste, jïh mijjen vaenie almetjh vaarjelidh mah saemiestieh. Mijjieh goh saemiengïelen noerh tuhtjieh gïele ahkedh vielie norvagiseradamme sjædta. Saemien meedijah leah voerkelamme saemien noerh veeljieh nöörjen lohkedh jïh tjaeledh sijjeste saemiengielesne. Akte ïlveligs evtiedimmie gosse noerh mah sinsitnine saemiestieh, bielelen ussjedidh, nöörjengïelem tjaelemegïeline veeljieh, akte evtiedimmie maam ibie vaajtelh jïh maam tjoerebe jarkedh.

Gaajhkh gïelh leah jarkeleminie, men ij badth sïjhth jiehtedh mijjieh edtjebe luhpiedidh gïele smualkoe. Ibie sïjhth tjahkasjidh vuartasjidh mijjieh ahkedh jienebem dassebe mijjen gïelen sjïerevoeteste. Gïele tjarke behtjiedimmien nuelesne, mahta sjïere jïh veele soptsestimmievuekieh varke dassedh, goh possessijve suffikse mah daan beajjetje gïeleguedtiejijstie sveekebe åtnasuvvieh. Goh akte vuesiehtimmie. Jeenjesh eah vielie onterdh dej dïejvesi bïjre goh ”gaavnedh olkese” finne ut, jïh tjihkedh (datnem) våålese. Aktine gamte låhkojne saemiengïelen lidteratuvreste lij maahteme norvagiseradimmien vööste noeri luvnie gæmhpodh. Mijjieh gïelenænnoes jarkoestæjjah daarpesjibie mah maehtieh heajjoedimmiem gïeleste heerredidh.

Jïjnjh noerh eah saemiengielesne tjaelieh, vuesiehtimmien gaavhtan sosijaale meedijinie. Chat jïh SMS leah nöörjen gïelesne. Akte fåantoe lea orreme saemien bokstaavh eah leah gååvnesamme, jallh dah eah leah asteme dam öörnedh. Mijjieh gujht vïenhtebe jïjnjh noerh eah doesth jïjtse ietniengielesne tjaeledh dan åvteste jueriedisnie saemien reaktoetjaelemen bïjre. Saemien reaktoetjaeleme lea tseegkesovveme, ij leah badth ov-iemie jallh geerve, men akte sveekes guvvie noeride. Mijjieh doestebe tjïertestidh dan åvteste mijjieh ibie vaane jïjnjem saemiengielesne tjaeledh, dellie jueriedisnie sjïdtebe mijjen gïelen reaktoetjaelemen bïjre, jïh dellie buerebh aktene gïelesne tjaelebe maam haalvebe. Mijjen mïelen mietie dle saemien noerh dejtie saemien gærjide luhkieh ajve skuvlesne. Eejehtallemen lea nöörjen.

Lissine damtebe mahte akte tabuve gosse ij maehtieh reaktoelaakan tjaeledh jïjtse gïelesne. Jis daaroen tjaala sosijaale meedijinie, ij leah naaken mah bååhperh jis naan båajhtoeh tjaaleme baakoeh båetieh muvhten aejkien. Jis iktesth ortografije jïh raajesestruktuvre edtjieh aktene jolle daltesisnie årrodh gosse saemiengielesne tjaala, sæjhta varke bååstede båetedh dan tïjjese gosse saemien tjaelemegïele ajve lij naan gille maehtehtji gïele. Mijjieh annje aktene alfabetiseradimmieprosessesne mij ulmine åtna gaajhkh almetjh edtjieh tjaelemegïelem dan gåhkese haalvedh guktie dah jearsoeslaakan maehtieh dam aarkebiejjien nuhtjedh. Dan åvteste tjoerebe joekoen mujhtedh, åvtelen mubpiej længhkoeh tjaelemegïelem lahtestibie, iktesth tjuara geehtedh olles gïelem giehpedh mïsse akt maam ajve maahta prïhtjhkåahpine ektine nuhtjedh.

Hævvi lea vihkeles mijjen leah saemien tjaelijh jïh jïjtse saemien lidteratuvre. Saemien lidteratuvre lea akte kultuvreskaehtie. Ij tjoerh læjhkan naemhtie sjïdtedh saemien noerh eah åadtjoeh jeatjah lidteratuvrem lohkedh. Saemien lidteratuvreste vaenie, jïh dan åvteste sjangeren gamtoe gyödtsehke sjædta. Ibie sïjhth iktesth smaave romaanh saemiej bïjre voenesne lohkedh, men åadtjodh gærjaj gaskem veeljedh goh Harry Potter, Fifty Shades of Grey, Hobbiten jïh Twilight, jis edtjebe naan vuesiehtimmieh vedtedh.

Saemien jarkoestimmie lidteratuvreste jïh filmeste sæjhta gaagnine årrodh gaajhkesidie. Ij ajve sïjhth gïelen aarvoem lutnjedh, buerebe daajroem vedtedh mijjen tjaelemegïelen bïjre, baakoeveahkam vijriedidh jïh nov gujht aaj norvagiseradimmiem gïeleste ånnetji nåhkedidh. Sæjhta aaj nåhtojne årrodh gaajhkesidie mah sijhtieh gïelem lïeredh, juktie naemhtie gïelem radtjoeslaakan jïh lusteslaakan leara.

Mijjieh joekoen madtjeles gaajhkine mij edtja saemien våajnoes darjodh, men tjoerebe geehtedh olles ”daanbeajjetje saemien baakoeh” jïh plearoeh mijjen aajnehke gaaltije sjïdth mijjen gielese. Jïjnje fokuse saemienlïerehtæmman dejtie saemide mah leah gïelem dasseme. Daamtaj maahta vååjnedh goh noerh mah saemiestieh tjuerieh jïjtje bearkadidh mænngan eksamenem åådtjeme aktede saemien ööhpehtimmeste. Mijjieh vïenhtebe vihkeles skreejrehtidh dejtie mah joe soptsestieh, lissine dejtie mubpide lutnjedh.

Mijjieh vïenhtebe vihkeles saemiengïelen filmh darjodh saemien maanide. Joekoen saemien jarngedajvi ålkoli lea daamtaj vaenie almetjh mejgujmie saemiengïelen maanah maehtieh soptsestidh, jïh dellie maahta aelhkie sjædtedh gïelem dassedh. Filme- jïh tjoejegærja saemiengielesne vïenhtebe lea åajvoeh learoevierhtie. Hijven maehtedh tjahkasjidh filmh vuartasjidh mejtie doh mubpieh maanah aaj vuartasjieh. Seamma tïjjen dellie doh filmh dennie gielesne maam bööremes maehtieh. Aarebi libie dejtie suksesside åtneme goh Vulle Vuojáš jih Mumi noerhtesaemien gïelesne, mejtie maehtebe jïjtje jiehtedh leah vihkeles biehkieh orreme mijjen maanabaelien. Saemien låhkoe Mumiste lij byöreme nedtesne årrodh.

Mijjese aaj vihkeles gïelen aarvoem lutnjedh. Tjuara guhkiebasse vuejnedh gosse lea dej sijjiej bïjre gusnie maahta saemien gïelem nuhtjedh. Gosse filmh millijovnebudsjedtine dorjesuvvieh, men ij beetnegh utnieh saemiengielese dubbadidh, dellie tjahkan sjædta onterdidh man åvteste mijjen gïele ij leah nuekies hijven. Digkiedimmie filmedubbadimmien jïh gærjajarkoestimmien bïjre ij leah orre saemien siebriedahkine. Jienebh leah dam åssjalommesem bæjjese vaalteme. Man åvteste ij gåessie gænnah dorjesovvh?

Mijjieh amma guarkeme jis edtja maam akt saemiengïelese jarkoestidh, dellie akte saemie lij byöreme dam dorjeme, jallh aamhtesetjaatsegh årrodh. Jaavoe, akte prinsihpe-aamhtese aamhtesepaehperh edtjieh saemiengielesne årrodh aaj, jïh lea eevre daerpies politihkerh dam gïeleviehkiem åadtjoeh mij saemiengïelen aamhtesepaehperh leah, jis edtjieh buektiehtidh saemiengïelem galkije nuhtjedh håalemestovleste. Aaj dïhte politihkeles gïele lea åajaldovveme daaroedehtemebaelien. Jalhts daerpies guektiengïelen aamhtesepaehperigujmie, ij dïhte tjoerh beetnehveahkam giehpiedidh jarkoestæmman lidteratuvrese mij leah sjyöhtehke akten stuerebe ulmiedåahkan.
Sïejhme almetjh, v.g. noerh mah sijjen gïelem daarpesjieh, eah gåetesne tjahkesjh aamhtesepaehperh lohkeminie. Dah gåetesne tjahkesjeminie lohkeminie Game of Thrones. Åvtelhbodti nöörjengïelesne.

Mijjieh sïjhtebe saemien edtja akte jielije gïele årrodh gaajhki dej sjïerevoetigujmie, gellievoetine jïh jeerehtsigujmie baakoeveahkesne, jïh veele evtiedamme grammatihkine. Biejjieladtje gïele, ij ajve noeri luvnie, men jienebi jienebi luvnie, vielie tsevtseme sjædta nöörjen gïeleste. Jeenjesh eah gænnah ussjedh man jïjnje norvagiseradamme gïele lea. Jïjnjh saemiengïelen buerebh nöörjen goh saemien nuhtjieh, maaje dåajmijesvoeten gaavhtan dejtie mah stïeresne, jïh mah eah soptsesth jallh saemien guarkah. Daate aaj akte vaarege evtiedimmie, juktie almetjen aarhte lea ojhte naemhtie, ij vissjh maam akt lïeredh maam ij daarpesjh.

Gie edtja gïelem nuhtjedh jïh lutnjedh jis ibie dam jïjtje darjoeh? Daan beajjetje saemiengïelen noerh dah, mah edtjieh dam saemien gïelem hammoedidh båetijen aejkien, jïh nov lea daelie mijjieh maehtebe hammoedamme sjïdtedh. Ij leah naan måane råajvarimmiejgujmie murriedimmien gaavhtan juktie gïelem vihth lutnjedh; daesnie barkoefaamoe jïh voerkesvoete daerpies.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gáddjot gielamet! Kronihkka davvisámegillii

KRONIHKKA: Gáddjot gielamet!

Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegottis ja sámi nuoraidorganisašuvnnas Noereh lea oktasaš sávaldat oažžut eanet sámegielat filmmaid ja girjjálašvuođa. Mii háliidat bidjat jienaid sámegillii bivnnuhis filmmaide ja ráidduide, erenoamážit mánáid várás, ja mii háliidit ahte hui ollu vuvdojuvvon girjjit ja govvasárggusráiddut jorgalahttojuvvot sámegillii. Mii háliidit ođđa arena gos geavahit sámegiela. Nuorat dárbbašit giela dain arenain maid sii duođai geavahit.

Dás lea sáhka min giela áimmahuššamis, ja min vátna sámegielagiid áimmahuššamis. Mis sámegielat nuorain lea dakkár dovdu ahte dárogiella báidná eanet ja eanet min giela. Sámi mediat leat gidden fuomášumi dasa ahte sámi nuorat válljejit lohkat ja čállit dárogillii sámegiela sadjái. Lea váivi go nuorat geat gaskaneaset hállet sámegiela, automáhtalaččat válljejit dárogillii čállit. Dán eat hálit ja fertet jorgalahttit dán ovdáneami.

Buot gielat rivdet oktilaččat, muhto dat ii mearkkaš dan ahte mii galgat dohkkehit giela goarideami. Mii eat hálit dušše geahččat go min giela mihtilmasvuohta jávká eanet ja eanet. Giella mii lea áitojuvvon, sáhttá johtilit massit erenoamáš ja dárkilis dadjanvugiid, nugo dálá giellaguoddit geavahit oamastangehčosiid hárvvibut. Dá lea ovdamearka: Gallis eai šat imaštala dajaldagaid nugo «gávdnat olggos» (å finne ut) ja «čohkket (iežat) vulos» (sett deg ned). Jos livččii ollu sámi girjjálašvuohta, de sáhtášii eastadit dárogiela báidnimis nuoraid giela. Mii dárbbašit gielalaččat nana jorgaleddjiid geat sáhtášedje eastadit giela geaffumis.

Ollu nuorat eai čále sámegillii ovdamearkka dihte sosiála mediain. Chattemis ja SMS:s geavahuvvo dárogiella. Sivvan lea leamaš go váilot sámi bustávat, dahje dat ahte lea ollu bargu daid oažžut sadjái. Mis lea dattetge dat dovdu ahte eahpesihkarvuohta sámegiela riektačállimis dagaha ahte nuorat ballet čállimis iežaset eatnigillii. Sámi riektačállin lea sajáiduvvan, dat ii leat eahpelunddolaš dahje váttis, muhto nuoraid gaskkas dat lea hárvenaš oaidnu. Mii duostat čuoččuhit ahte unnán hárjehallan buktá eahpesihkarvuođa min iežamet giela riektačállimis, ja dalle čállit dan gillii maid máhttit čállit. Mis lea dat dovdu ahte sámi nuorat lohket sámegielgirjjiid dušše skuvllain. Astoáiggis buot jorrá dárogillii.

Dasa lassin lea mis dat dovdu ahte lea šaddan measta tabuáššin dat go eai máhte riektačállima bures sin iežaset gillii. Jos čállit dárogillii sosiála mediain, de oktage ii imaštala jos oidnet soames čállinmeattáhusaid duollet dállet. Jos álohii galgá ortografiija ja cealkkastruktuvra leat áibbas riekta alla dásis go mii čállit sámegillii, de johtilit gahččat dan dillái goas sámi čállingiela lei giellačehpiid várás. Mii leat ain alfabetiseren-proseassas mas mihttomearrin lea ahte olles álbmot galgá máhttit čállingiela dan muttos oadjebasat ahte sáhttá geavahit dan árgabeaivvis. Danne fertet mii erenoamážit muitit, ovdal go cuiget earáid heajos giela, ahte álo váruhit dan ahte eat leat mielde unnideamen giela geavaheami nu ahte dan sáhttá geavahit dušše njunnálaga gáfe jugadettiin.

Almmatge lea deaŧalaš ahte mis leat sámi girječállit ja sierra sámi girjjálašvuohta. Sámi girjjálašvuohta lea kulturárdna. Dát ii dattetge galgga mearkkašit dan ahte sámi nuorat eai oččoše lohkat eará girjjálašvuođa. Sámi girjjálašvuohta lea vánis, ja dan geažil lea das gáržžes šáŋŋerviidodat. Mii eat álohii hálit lohkat sámiid birra giliin, muhto beassat válljet juogo Harry Potter, Fifty Shades of Grey, Hobbiten dahje Twilight, dát ovdamearkan dás.

Sámi girjjálašvuođa ja filmmaid jorgaleamis lea ávki buohkaide. Dát lokte giela árvvu, buorida čállinmáhtu, viiddida sátneriggodaga ja doaivumis hehtte vel váldogiela báidnimis gielamet. Das livččii ávki buohkaide geat háliidit oahppat giela, danne go dat lea beaktilis ja somás vuohki oahppat.

Mii leat hui mielas sámegiela oainnusmahttimii juohkelágan vugiiguin, muhto mii fertet váruhit diktimis “otnáš sámi sániid” ja sullasačča šaddamis min áidna gielalaš in-put gáldun. Hui stuorra fuomášupmi lea biddjojuvvon sámegiela oahpahussii sámiide geat leat massán gielaset. Dávjá sáhttá orrut dego sámegielat nuorat fertejit birget ieža maŋŋá go leat váldán vejolaš eksámena sámegiela oahpahusas. Mii jáhkkit ahte lea deaŧalaš movttiidahttit sin geat juo hállet sámegiela, lassin earáid movttiidahttimii.

Mii jáhkkit ahte lea erenoamáš deaŧalaš ráhkadit sámegielat filmmaid mánáide. Erenoamážit olggobealde sámi guovddášguovlluid leat dávjá sámegielat mánáin unnán háleštanskihpárat, ja sáhttá leat álki massit giela. Mii jáhkkit ahte filmmat ja jietnagirjjit sámegillii leat beaktilis oahpponeavvut. Lea buorre beassat geahččat filmmaid maid buot earáge mánát gehččet. Mat seammás leat dan gillii maid máhttá buoremusat. Ovdal leat mis leamaš bivnnuhat Vulle Vuojaš ja Mumi, maid mii persovnnalaččat sáhttit dadjat leat leamaš hui deaŧalaččat min mánnávuođas. Mumi berrešii leat sámegillii neahtas.

Midjiide lea deaŧalaš maiddái loktet giela árvvu. Mii fertet viiddidit sámegiela geavahussurggiid. Go buvttaduvvojit filmmat mat mákset miljovnnaid, muhto ii leat ruhta bidjat jiena sámegillii filmmaide, de báhcit mii imaštit manne min giella ii leat doarvái buorre. Ságastallan dan birra ahte bidjat jiena filmmaide ja ahte jorgalit girjjiid, ii leat ođas sámi servodagas. Ollugat leat bajidan jurdaga. Manne de ii šatta mihkkege das?

Muhtumin dovdo dego jos mii galgat jorgalit maidege sámegillii, de ferte leat dárogielat sámi girjjálašvuohta, dahje dat galget leat áššebáhpirat. Juo, gal lea prinsihppaášši ahte maiddái áššebáhpirat leat sámegillii, ja politihkkárat dárbbašit oažžut giellaveahki sámegielat áššebáhpiriin vai sáhttit geavahit sámegiela njuovžilit sárdnestuolus. Maiddái politihkalaš giella lea goariduvvon dáruiduhttináiggis. Dárbu guovttegielat áššebáhpiriidda ii galgga heađuštit girjjálašvuođa jorgaleami mii lea relevánta stuorát olahusjovkui. Dábálaš olbmot, omd. nuorat geat dárbbašit gielaset, eai čohkká ruovttus ja loga áššebáhpiriid. Sii čohkkájit ruovttus ja lohket Game of Thrones. Doaisttážii dárogillii.

Mii dáhttut ealli sámegiella buot dan mihtilmasvuođain, máŋggabealatvuođain ja sátnegirjáivuođain ja grammatihkain. Beaivválaš giela, ii dušše nuoraid gaskkas, muhto maiddái eanet ja eanet olbmuid gaskkas báidná dárogiella eanet ja eanet. Ollugat eai oppa smiehtage man ollu dárogiella lea báidnán. Ollu sámegielagat geavahit baicce dárogiela sámegiela sadjái, áinnas olbmuid dihte geat leat das muhto eai hála dahje ádde sámegiela. Dát lea maiddái váralaš, danne go olbmos lea dakkár luondu ahte ii gille oahppat maidege maid ii dárbbaš.

Geat galget geavahit ja bajidit sámegiela jos mii ieža eat dan daga? Otnáš sámegielat nuorat dat galget hábmet sámegiela boahtteáiggi, ja dál han mii sáhttit hábmejuvvot. Ii leat ávki dušše somás vugiiguin loktet giela; dasa dárbbašuvvo áŋgiruššan ja dihtomielalašvuohta.

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar